บุคลากร

ผศ.ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย

ผู้อำนวยการ

ดร.แมน ปุโรทกานนท์

ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมสังคมและภาคีเครือข่าย

ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นายอัครกิตติ์ สินธุวงศ์ศรี

นักวิชาการ

นางสาวลลิล สันทนาสินธุ์

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวบุษรินทร์ ดวงเด่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจีราพร เชื้อแก้ว

เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน