เกี่ยวกับเรา

เป็นองค์กรวิชาการที่มุ่งผลิตสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมด้านภัยพิบัติ สื่อสารความเสี่ยงด้านภัยพิบัติแก่สังคม สร้างการรับรู้ที่ตื่นตัว และเป็นพื้นที่เชื่อมโยงความรู้ จากทั้งนักวิชาการ นักพัฒนา ในหลากหลายสาขา เครือข่ายภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อนำไปสู่การมีข้อเสนอแนะต่อสังคมในการเตรียมความพร้อมหรือรับมือกับภัยพิบัติ

สื่อสารความเสี่ยงและสร้างการรับรู้ที่ตื่นตัว

  • จัดทำสมุดปกขาวรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีนัยสำคัญ (white paper)
  •  กิจกรรม flash mob
  •  สร้างความรู้ผ่านเกมกระดานในกลุ่มเยาวชน

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและความรู้ (Info-Knowledge)

  •  ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกันหลายระดับ
  •  ระบบการจัดการภัยพิบัติ

ประสานและพัฒนาเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกัน (Learning and Sharing Network)

  • สร้างการเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่าย
  • ข้อเสนอแนวปฏิบัติที่ใช้ได้จริง

วิจัยนวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติ (Innovative Research Agenda)

  • โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการจัดการภัยพิบัติ (ซึ่งจะดำเนินการในระยะต่อไป)