ภัยพิบัติด้านน้ำและธรรมาภิบาล สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30-15.00

ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของภาคีเครือข่ายครั้งที่ 1 เรื่อง “ภัยพิบัติด้านน้ำและธรรมาภิบาลสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”  จัดโดยศูนย์เชื่อมโยงความรู้และการวิจัยนวัตกรรมด้านภัยพิบัติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายจัดการภัยพิบัติสสส. ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย