ความสำเร็จของชุมชนตำบลห้วยเขย่งในการใช้ประโยชน์จากระบบหญ้าแฝกร่วมพืชอื่นเพื่อป้องกันการเกิดดินถล่ม

ผศ.ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เชื่อมโยงความรู้และการวิจัยนวัตกรรมด้านภัยพิบัติ และทีมวิจัย ลงพื้นที่ชุมชนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชนตำบลห้วยเขย่งในการขับเคลือนการใช้ประโยชน์จากระบบหญ้าแฝกร่วมกับวิธีกลและพืชอื่นเพื่อป้องกันการเกิดดินถล่ม (กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสลวง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย) อันเป็นวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถจัดการสภาพปัญหาภายใต้วิถีการพัฒนาแบบยั่งยืน เกษตรกรสามารถเขาถึงได้ง่าย ต้นทุนการดำเนินการที่ต่ำ และสอดคล้องเข้ากับบริบทชุมชนและรูปแบบการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ โดยได้รับความอนุเคราะห์และการต้อนรับจากองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานราชการ โรงเรียน มูลนิธิ องค์กรพัฒนา และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี